Хотите любви, любите!
"Хотите любви, любите! Вам никто не мешает, кроме Вас"

Виктор Гречановский
Лучшее решение в психотерапии :)
Лучшее решение в психотерапии: psychotherapy.ua

Виктор Гречановский

Блог / Вогонь горить, Вода тече

07.06.2023 13:17
Вогонь горить,
Вода тече,
Хто не родився,
Той не живе

Є різні реальності цього світу і різні світи і дещо між ними, що їм не належить.

В дитинстві я любив великі калюжі серед нашого двору між тополями. Я ганяв там воду, робив запруди і гатив греблі. 
Також цікаво було гратися з водою на брудному асфальті під бетонним бордюром. Мої греблі були з грязі, камінців і паличок. Коли йшов дощ і струмок жваво біг донизу, я любив спостерігати за рухом води і для мене була магія в тому, як можна було за власним бажанням міняти течію цього тимчасового струмка. 

Найбільшою водною подією дитинства стало перебування в дитячому лагері на Херсонщині. Під час дощу серед саду утворилися величезні водойми, сад був практично весь заповнений водою. Спочатку я рятував ящерок, потім, коли води стало менше, я створив "озеро" і розводив жабенят. Діти мене підтримували, а от нашій виховательниці це не дуже сподобалось, їй мабуть було незрозумілим моє захоплення "магією води" і чимось іншим.

Що ще інше?

В різних культурах, у різних народів ви найдете багато дуже відмінних букв і символів, слів, картин, історій і міфів. Не буду заглиблюватись в деталі традицій та інституцій, що їх створили і підтримують але деякі з них досі живі і вочевидь дієві. 

Перша сигнальна система, друга сигнальна система, є і третя сигнальна система, але про це майже ніхто не здогадується і дітей в школі про це не навчають.

Пишу для тих, хто розуміє або хочаб інтуїтивно здогадується про існування природи перетворення, наприклад кондове фізичне перетворення "матерії в енергію" і навпаки. 

Комусь спадає на думку, що між першим станом "матерія" і другим "енергія" можуть бути якісь інші стани в процесі перетворення?

Наприклад, пам'ятаєте з шкільної фізики три стани води? 

Пар, крига і звісно "вода", скільки станів самої "води звичайної"? 

А як в воді утворюються різні ламінарні потоки, які рухаються з різною швидкістю і напрямком руху? 

Наприклад, чому течія води змінює свою структуру проходячи через отвори різної форми?

От як це відбувається?

Наприклад до якої з енергій відноситься психічна "Psy"?

Може вона найближче споріднена до духовної або містичної, до "Ідей" Платона з "Формами" Аристотеля?

Може і "Фауст" Гете був написаний також про це?

І чудеса "диавольского модерна" в "постмодерному світі" закінчуються просто на наших очах?

Може алегорії фантастів і містиків, наприклад Толкіна, Хакслі, Оруелла, Кастанеди, Стругацьких, про водночас і кінець і народження "дивного нового світу"?

То що це за енергія "Psy"?

Як вона працює?

Наприклад, як вона дотична АІ?

Чи майбутнє людства залежить саме від неї?

А на якому рівні існує і працює саме ця енергія Psy?

На індивідуальному, малих чи великих груп, свідомо чи несвідомо?

Може саме ця енергія людини і є головною ціллю для опанування/підкорення/колонізації/експлуатації через інструменти АІ і далі самим АІ?

Чи це вже добре зрозуміло, що вперше власні рішення буде приймати не людина, не тварина, чи взагалі "жива істота"? 

Чи вже хтось усвідомлює, що рішення які можуть бути прийняті "інтелектом неорганічної природи", який швидко зможе підмінити/імітувати собою все що завгодно, можуть від слова "взагалі" не керуватись "людською" логікою, мораллю, етикою?

То може людина таки створила собі "бога" чого їй заповідали не робити, як то "не створи собі кумира"?

От наприклад AI.

Це ж для багатьох "нова" або "інша" реальність, так?

В діалектичному підході "кількість переходе в якість", то чи може хто збагнути можливу кількість операцій, які миттєво здатен здійснювати АІ?

А щодо складності і якості самих операцій є хочаб певні припущення?

В чому основна відмінність цієї "нової реальності" АІ?

Вона не людська, не біологічна, не білкова, і взагалі неорганічна. 
Вона не земна, не вселенська, не космічна, взагалі не тутешня.
Вона не від "світу сього" і не від "світу того" вона в іншому третьому вимірі, поза проявленим "буттям" і не проявленим "небуттям".

То хіба це принципово "нове" і "інше"?

І да, і ні, і "може бути", як люблять казати у Львові)

Вогонь горить, вода тече...

Пам'ятаєте фінал фільму Апокаліпсис, з появою Нового Світу на воді?

Так отож.

То що ж робити?

Хто про шо, а я в ліс, по дрова, бо Psy з Кращим рішенням чекає)

Запрошую на навчання, в авторський курс: www.psy.ua

NB усе спілкування приватне, тобто пишіть "в лічку"The fire is burning,
Water flows,
Who is not born,
He does not live

There are different realities of this world and different worlds and something in between that does not belong to them.

As a child, I loved the big puddles in the middle of our yard between the poplars. I used to chase water there, make dams and build dams.
It was also interesting to play with water on the dirty asphalt under the concrete curb. My dams were made of mud, pebbles and sticks. When it rained and the stream ran downhill, I loved watching the water move and there was magic for me in the way I could change the flow of this temporary stream at will.

The biggest water event of my childhood was my stay at a children's camp in the Kherson region. During the rain, huge ponds formed in the middle of the garden, and the garden was almost completely filled with water. At first I rescued lizards, then, when the water became less, I created a "lake" and bred frogs. The children supported me, but our teacher did not like it very much, she probably did not understand my passion for "water magic" and something else.

What other things?

In different cultures, among different peoples, you will find many very different letters and symbols, words, pictures, stories and myths. I won't go into the details of the traditions and institutions that created and maintain them, but some of them are still alive and obviously effective.

There is a first alarm system, a second alarm system, and a third alarm system, but almost no one knows about it and children are not taught about it at school.

I am writing for those who understand or at least intuitively guess about the existence of the nature of transformation, for example, the condensed matter physical transformation of matter into energy and vice versa.

Does it occur to anyone that there may be some other states between the first state of "matter" and the second state of "energy" in the process of transformation?

For example, do you remember the three states of water from school physics?

Steam, ice and, of course, "water", how many states are there of "ordinary water"?

And how are different laminar flows formed in water, which move at different speeds and directions?

For example, why does the water flow change its structure when passing through holes of different shapes?

Is this how it happens?

For example, which of the energies does the mental "Psy" belong to?

Maybe it is most closely related to the spiritual or mystical, to Plato's "Ideas" and Aristotle's "Forms"?

Maybe Goethe's Faust was also written about this?

And are the wonders of the "devilish modernity" in the "postmodern world" coming to an end right before our eyes?

Maybe the allegories of science fiction and mystics, such as Tolkien, Huxley, Orwell, Castaneda, Strugatsky, are about both the end and the birth of a "brave new world"?

So what is this "Psy" energy?

How does it work?

For example, how does it interact with AI?

Does the future of humanity depend on it?

And at what level does this Psy energy exist and work?

At the individual, small or large group, consciously or unconsciously?

Is it possible that this human energy is the main target for mastering/subjugating/colonising/exploiting through AI tools and then by AI itself?

Maybe it is this human energy that is the main target for mastering/conquering/colonising/exploiting through AI tools and then by AI itself?

Or is it already well understood that for the first time, it will not be a human, an animal, or a "living being" that will make its own decisions?

Does anyone already realise that decisions that can be made by an "inorganic intelligence" that can quickly replace/imitate anything may not be guided by "human" logic, morality, ethics?

So maybe man did create a "god" for himself, which he was commanded not to do, as in "do not make an idol"?

Take AI, for example.

For many people, this is a "new" or "different" reality, right?

According to the dialectical approach of "quantity turns into quality," can anyone fathom the possible number of operations that AI can instantly perform?

Are there any assumptions about the complexity and quality of the operations themselves?

What is the main difference between this "new reality" of AI?

It is not human, not biological, not protein, and generally inorganic.
It is not earthly, universal, cosmic, or even local.
It is neither of this world nor of that world; it is in another third dimension, beyond manifested 'being' and beyond manifested 'non-being'.

Is this fundamentally "new" and "different"?

Yes, and no, and "maybe", as they like to say in Lviv)

The fire burns, the water flows...

Do you remember the ending of the film Apocalypse, with the appearance of the New World on water?

It's exactly like that.

So what do we do?

I'm going to the woods to collect firewood, because Psy is waiting for the best solution)

I invite you to study, to the author's course: www.psy.ua

NB all communication is private, that is, write "in the mail"

www.psychotherapy.ua


Все записи...
Подписка на новости: